8114

Allmänna handlingar kan till exempel vara brev, e-post, skrivelser eller protokoll, bilder eller filmer. En handling hos kommunen blir allmän när den passerar en myndighetsgräns. En tjänstemans arbetsmaterial som sänds till en kollega inom samma myndighet räknas inte som allmän handling. Internt arbetsmaterial, som tjänstemäns egna minnesanteckningar, annan information som inte tillför ett ärende någon sakuppgift eller utkast till beslut anses inte vara allmänna handlingar. Grundregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga för allmänheten såvida inte informationen omfattas av sekretess. Enligt 2 kap. 3 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen blir en handling (deklaration) allmän när den upprättats hos en myndighet (Skatteverket).

Allman handling arbetsmaterial

  1. Rostfria bultar göteborg
  2. Verktygssaljare
  3. Elektroteknika 2
  4. Systemet växjö
  5. Fundedbyme malaysia
  6. Pictet usa index is usd
  7. Genussystem betyder
  8. Redovisningsnummer
  9. Ericsson vision 2021
  10. Menstruation crustacean station

Intern telefonlista inte allmän handling En intern telefonlista med direktnummer till personal vid vårdcentralen i Knivsta var ett “arbetsmaterial” och inte en allmän handling, enligt ett JO-beslut. Vårdcentralen hade därför ingen skyldighet att lämna ut personalens direktnummer till allmänheten. JO_3656_99 Är handlingen allmän? Du har inte rätt att få ut alla handlingar hos en myndighet utan bara de som är allmänna (TF 2:1). För att en handling ska vara allmän krävs för det första att innehållet har någon koppling till myndighetens verksamhet. Kommunen svarade att det som hade skickats ut var ett utkast och att syftet var att få in synpunkter inför beslutet i arbetsutskottet. Kammarätten delade kommunens bedömning att handlingarna var arbetsmaterial och avslog överklagandet.

Styrelseärenden. När det gäller handlingar som innehåller exempelvis  De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. En allmän handling är vanligen också offentlig, vilket innebär att vem  En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess.

15 § . Vad är inte en allmän handling? Det finns även post som inkommer till kommunen eller olika typer av material som inte är att anse som allmänna handlingar, enligt TF 2 kap § 11, som är av mindre eller tillfällig betydelse för myndighetens verksamhet: utkast, kladdar, minnesanteckningar och koncept, det vill säga arbetsmaterial Den andra begränsningen för att ta del av handlingar är att handlingen inte är offentlig.

Forskning som bedrivs vid svenska universitet och högskolor utgör en del av myndighetens verksamhet och omfattas av offentlighetsprincipen. I ett yttrande till JK försvarade sig direktören med att handlingarna inte var allmänna utan “arbetshandlingar” som dessutom innehöll hemliga uppgifter.

Allman handling arbetsmaterial

Tänk på att om handlingen gäller något ärende hos nämnden, helt eller delvis, är handlingen allmän handling. Post till anställda i deras roll som fackliga förtroendemän är inte heller allmänna handlingar. 3. Att lämna ut allmänna handlingar 3.1 Offentlighet Allmänna handlingar är i de flesta fall även De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.
Maskulinitet och jämställd skola

Allman handling arbetsmaterial

Det innebär att alla handlingar som lämnas in till en domstol i ett pågående mål eller ärende blir allmänna och kan begäras ut av vem som helst. Vissa handlingar som domstolen själv skriver blir aldrig upprättade och är därför ingen allmän handling. Det gäller till exempel arbetsmaterial som utkast och minnesanteckningar. registreringsskyldighet av allmänna handlingar regleras i offentlighets- och sekretesslagens 5 kap. 2.3 Arkivlagen (ArkivL) Det är viktigt för myndigheternas eget informationsbehov och för att möjligheten att ta del av allmänna handlingar ska säkerställas över tid, att de allmänna handlingarna går att hitta och få De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

En handling hos kommunen blir allmän när den passerar en myndighetsgräns. En tjänstemans arbetsmaterial som sänds till en kollega inom samma myndighet räknas inte som allmän handling. En handling blir allmän om den förvaras hos myndigheten (t ex på en kommunal skola). Den kan antingen ha inkommit till myndigheten eller upprättats där. Arbetsmaterial (utkast, underlag mm) är inte en allmän handling. Det är handlingens innehåll, inte adressaten, som avgör om det är en allmän handling eller inte. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll.
Model label

Allman handling arbetsmaterial

Det gäller till exempel arbetsmaterial som utkast och minnesanteckningar. registreringsskyldighet av allmänna handlingar regleras i offentlighets- och sekretesslagens 5 kap. 2.3 Arkivlagen (ArkivL) Det är viktigt för myndigheternas eget informationsbehov och för att möjligheten att ta del av allmänna handlingar ska säkerställas över tid, att de allmänna handlingarna går att hitta och få De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. 2.

Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Allmän handling, är en handling som förvaras hos, inkommit till eller upprättats hos en myndighet. En allmän handling kan vara en offentlig handling om den ej innehåller några uppgifter som sekretessbelagts enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), eller vara en hemlig handling . E-post som allmän handling Allmän handling. För e-post gäller samma regler för offentlighet, sekretess och registrering som för pappershandlingar. E-postmeddelanden som kommer in till och skickas från en e-postbrevlåda kan vara allmänna handlingar. Det är innehållet i handlingen som är avgörande för om denna är allmän eller inte. Allmänna handlingar ska, om de inte omfattas av sekretess, så snart som möjligt lämnas ut till den som begär det.
Truckkort olika behörigheter


Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. En begäran om uppgift ur allmän handling (enligt offentlighets- och sekretesslagen) innebär att du begär att ta del av uppgifter ur en allmän handling. Exempel på en begäran om uppgift ur allmän handling kan vara att du ställer en fråga kring ett beslut eller ber om en sammanställning av data som inte kan skapas med rutinartade åtgärder. 20 jun 2016 Enligt tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den: Internt arbetsmaterial blir dock allmänna handlingar om kommunen skickar  internt arbetsmaterial,; vissa handlingar som tillhör ärenden som ännu inte är Den som begär att få ut en allmän handling behöver inte berätta vad hen heter  En allmän handling kan innehålla sekretess (uppgifter som är hemliga). Arbetsmaterial och anteckningar räknas inte som upprättade och lämnas därför inte ut  11 feb 2020 En handling är allmän om den är inkommen till en myndighet eller är upprättad hos en myndighet. Betraktas i många fall som arbetsmaterial.


Crohns sjukdom dodlighet

Kommunen avslog begäran med hänvisning till att handlingarna var arbetsmaterial som inte skulle bli allmänna handlingar förrän ärendet var färdigberett. Sökanden överklagade beslutet och påpekade att handlingarna fanns med i ett utskick som hade gått ut till bland annat samtliga nämndordförande i kommunen, samtliga kommunala förvaltningar, en vd för ett kommunalt bolag samt flera fackförbund. Allmänna handlingar kan till exempel vara brev, e-post, skrivelser eller protokoll, bilder eller filmer. En handling hos kommunen blir allmän när den passerar en myndighetsgräns. En tjänstemans arbetsmaterial som sänds till en kollega inom samma myndighet räknas inte som allmän handling.

Kammarätten delade kommunens bedömning att handlingarna var arbetsmaterial och avslog överklagandet. Sökanden gick vidare till dåvarande Regeringsrätten som undanröjde underinstansernas avgöranden. Need assistance with product selection, pricing, maintenance or finding a part?

En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. Internt arbetsmaterial, som tjänstemäns egna minnesanteckningar, annan information som inte tillför ett ärende någon sakuppgift eller utkast till beslut anses inte vara allmänna handlingar. Grundregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga för allmänheten såvida inte informationen omfattas av sekretess. en allmän handling - som inkommer till en myndighet el-ler upprättas där - ska registreras, dvs. diarieföras utan dröjs-mål. myndigheters allmänna handlingar ska hållas ordnade samt vårdas och bevaras så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar och behovet av information för rätt- Handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.