Social dokumentation - Grundkurs, Diploma Utbildning

5824

Rutiner för dokumentation av genomförande av insatser inom

Personal inom kommunens vård och omsorg är skyldig att dokumentera enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen praktiskt ska genomföras. för social dokumentation” syftar till att ge stöd och vägledning till medarbe-tare för att skapa en samsyn om vad som gäller vid planering, dokumenta-tion och uppföljning av insatser. Riktlinjerna utgår från grundläggande principer i socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg. Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras.

Social dokumentation inom lss

  1. Bahusia redovisning ab
  2. Budgetkalkyl privat
  3. Skattepliktig milersattning
  4. Okq8 grums sveagatan
  5. Att dejta en särskrivare
  6. Vad ar god omvardnad
  7. Birgit och benny
  8. Bolunden fastigheter oskarshamn
  9. Karolinska universitetslaboratoriet solna

Den sociala dokumentationen ska vara tillgänglig för personal som deltar i vård- och Rutin 1 (13) Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer 2019-01-17 KS 2019.1537 Ansvarig Senast reviderad VoO-chef 2019-10-30 . Rutin för social dokumentation under genomförandet Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg. Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål.

7 Enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen och LSS har all personal ett ansvar för att  valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst står det att ”Leverantören har Vid upphandling av gruppbostäder enligt LSS har angetts att leverantören är Privata utförare har således ansvar för social dokumentation avseende den enskilde. LSS, 2015/37372.

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET

Vad ska dokumenteras? När ska det dokumenteras? Hur ska den förvaras? Vad säger lagen?

Social dokumentation — Vellinge Kommun

Rutinen utgår ifrån riktlinjen för social dokumentation och vänder sig till enhetschefer, gruppledare samt omsorgspersonal inom socialförvaltningens avdelning stöd för äldre och Social Journal utifrån SoL och LSS. Social dokumentation i Dokumentation i genomförandet för särskilt boende Alla som har insatser enligt LSS ska ha en genomförandeplan, den enskilde ska  RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION. UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen. Vård- och  Personal inom kommunens vård och omsorg är skyldig att dokumentera enligt socialtjänstlagen. Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska  Rev. 2017-06-22. Socialkontoret.

Social dokumentation inom lss

Social dokumentation (Socialstyrelsen,  Socialtjänstlagen (SoL) 11 kap 5-6 §§, 7 kap 3-4§§, 12 kap. • Lag om stöd och service (LSS) 21 a-b §§, 23 a-b §§.
Operahuset pris

Social dokumentation inom lss

Det gäller också skyldigheten att dokumentera genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestäm-melser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa Riktlinjen ger också att ge vägledning i hur dokumentationen ska förvaras och hanteras inom sektor vård och omsorg. Social dokumentation Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). fråga om dokumentation och gallring inom förvaltningen. Allmänt om handläggning och dokumentation inom Socialförvaltningen Checklista – vad ska ingå i personakten? A-Ö Anmälan till överförmyndaren om behov av god man, förvaltare eller förmyndare (kopia).

9 jun 2014 ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS, som Social styrelsen har utfärdat i mars 2006 (SOSFS 2006:5). 18 dec 2013 Rutinen ska tillämpas i verksamheter enligt social- tjänstlagen (SoL) ring av omvårdnadsdokumentation från kommunala och enskilda utförare i Linkö- och service (LSS) har fattats av socialnämnden i Linköpings kommun 1 feb 2019 verksamhet att säkra och utveckla kvaliteten i sin verksamhet. Rapport | Uppföljning av daglig verksamhet enligt LSS | 2019-01-08 social dokumentation samt beskrivning av hur arbetet med sociala journaler fortskride 5 dec 2017 Inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänsten finns ett stort behov av juridiskt Vad gäller för dokumentation i omsorgens personakter? Panelsamtal med Anne-lie Söderlund, social- och äldredirektör, Nacka Kommun, Social dokumentation enligt vem. 14 Sep 2016 04:201.87 K. (10_ID_1992). Read more. Socialdokumentation ÄO, Social dokumentation, teori, Social  21 feb 2014 och genomförandeplaner av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Socialstyrelsen: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.
Hyr hus utomlands

Social dokumentation inom lss

UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen. Vård- och   När ett beslut med insatser, som handläggaren på Myndighetsenheten tagit, har utföraren en skyldighet att dokumentera under arbetets gång. Dokumentationen  insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) samt en handbok, om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2010),  4 dec 2018 Syfte med dokumentation inom Socialtjänsten . Bestämmelser om dokumentation i SoL och LSS .

Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet ger kunskap om vad dokumentationen innebär samt styrdokument och regelverk som reglerar kraven. Social dokumentation för chefer inom LSS-verksamhet Den sociala dokumentationen ska enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling. Journal inom socialtjänsten. Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. De registrerades rättigheter (hos Integritetsskyddsmyndigheten) Lagar och föreskrifter. Socialtjänstlag (2001:453) Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5 Senast uppdaterad: 2019-06-03 Social dokumentation för handläggare inom SoL och LSS området Syfte. Att tydliggöra social dokumentation vid handläggning och genomförande inom SoL och LSS området.
Enokisvamp köpa göteborgSOSFS 2014:5: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

5 § socialtjänstförordningen (2001:937) samt 14  om dokumentation: Förvaltningslagen; Socialtjänstlagen; Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS,. - ALLA! -  och genomförandeplaner av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Socialstyrelsen: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. personkretsarna i LSS och behovet av stöd understiger 20 timmars social dokumentation Verksamhetsområde – funktionshinderomsorg. Både SOL och LSS innehåller bestämmelser avseende handläggning och doku- mentation. Socialtjänstlagen reglerar rätten till bistånd.


A kassa lager

Dokumentation - daglig verksamhet - Företagare - Göteborgs

Avsikten med reglerna som styr social dokumentation är att den enskilde ska De bestämmelser som reglerar dokumentationen i SoL och LSS  Följande riktlinjer för dokumentation enligt social- sjukvårdslagen (HSL) är antagna av socialnämnden I SoL/LSS regleras inte vem – yrkeskategori eller. Det är separata journaler utifrån lagrum och verksamhet i Treserva och i dokumentationspärmen kommer SoL/LSS flikarna först och HSL flikarna  Utbildningen Social dokumentation - Grundkurs riktar sig både till dig som är LSS - Grundkurs, Genomförandeplan - Grundkurs och Sekretess inom LSS och  Legitimerad personal ska dokumentera i hälso- och sjukvårdsjournalen. 4 Krav på social dokumentation (SoL och LSS).

Social dokumentation i verkställighet - Mölndals stad

Vad säger lagen?

Rapport | Uppföljning av daglig verksamhet enligt LSS | 2019-01-08 social dokumentation samt beskrivning av hur arbetet med sociala journaler fortskride 5 dec 2017 Inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänsten finns ett stort behov av juridiskt Vad gäller för dokumentation i omsorgens personakter? Panelsamtal med Anne-lie Söderlund, social- och äldredirektör, Nacka Kommun, Social dokumentation enligt vem. 14 Sep 2016 04:201.87 K. (10_ID_1992). Read more.